logo

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Home Program profilaktyczny
Program wychowawczy i profilaktyczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator2   
wtorek, 06 września 2011 19:12

Podstawa prawna

 

 • Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży 2004-2014.
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-2010.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006-2010.
 • Programy Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2008-2011
 • Rozporządzenie MEN z dnia 07.01.2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. Nr 11, poz. 114).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526).
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016.
 • Narodowy Plan Działań ba Rzecz Dzieci 2004-2012.
 • Uchwała nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19.08.08 r. ? ?Bezpieczna i przyjazna szkoła?.

 

Zasoby szkoły

 1. Pracownicy szkoły mają dobre rozeznanie w środowisku rodzinnym wychowanków na podstawie obserwacji własnych, systematycznych wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami.
 2. Nauczyciele szkoły pogłębiają niezbędną wiedzę potrzebną do pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, kursach, i konferencjach tematycznych.
 3. Prowadzone są kółka przedmiotowe, artystyczne i sportowe zgodnie z zainteresowaniami  uczniów.
 4. Zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły nauczyciele podejmują szkolenia umożliwiające  realizację programów profilaktycznych np. Spróbuję, Program Domowych Detektywów, Przybij piątkę, Fantastyczne możliwości.
 5. Dodatkowo są realizowane samodzielne rozwiązania nauczycieli np. zajęcia profilaktyczno-sportowe.
 6. Bieżąca współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły pozwala rozwiązywać pojawiające się problemy. Szkoła współpracuje min. z: Radą Dzielnicy 700-lecia, Radą Dzielnicy Zachód, KM Państwowej Straży Pożarnej,  Parafią św. Filipa i Jakuba, Caritas-em, Sądem Rejonowym, Komendą Miejską Policji, MOPS-em, MOSiR-em, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 7. Szkoła współpracuje z: Domem Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych w Strumieniu, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Żorach, Domem Pomocy Społecznej w Żorach, Ochronką przy Parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba wybranymi przedszkolami w Żorach, Miejską Biblioteką Publiczną
  w Żorach (spotkania, wspólne zajęcia, zabawy, występy artystyczne, wystawy prac plastycznych, konkursy) .
 8. Szkoła dysponuje:
 • dwiema kompletnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi,
 • biblioteką z czytelnią,
 • salami gimnastycznymi z wyposażeniem sportowym,
 • boiskami sportowymi,
 • zielonymi terenami rekreacyjnymi,
 • świetlicami szkolnymi ze stołówką,
 • gabinetem pielęgniarki szkolnej,
 • gabinetem pedagoga szkolnego,
 • programami multimedialnymi,
 • sprzętem audiowizualnym.

 

 

 

 

Diagnoza

 

Sytuacja w szkole została zdiagnozowana na podstawie obserwacji i rozmów z uczniami oraz rodzicami, analizy frekwencji uczniów i rodziców na wywiadówkach, wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, wyników klasyfikacji, analizy dokumentacji wychowawcy klasy, sprawozdań pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej oraz informacji od rodziców i analizy wyników ankiet.

W roku szkolnym 2008/2009 dokonano zmian w programach wychowania i profilaktyki. Dostosowano je do potrzeb wieku rozwojowego, problematyki wynikłej z dotychczasowego doświadczenia wychowawców klas i wniosków z prowadzonych corocznie monitoringów.

Problemy występujące w szkole:

 • narastająca agresja,
 • groźby karalne,
 • wulgaryzmy,
 • niszczenie mienia własnego i cudzego,
 • problemy z nauką, drugoroczność,
 • obecność uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • brak szacunku uczniów dla uczuć drugiej osoby,
 • brak szacunku dla osób starszych,
 • małe zaangażowanie rodziców w życie szkoły,
 • rosnące zubożenie rodzin.

Teoria wyjaśniająca przyczyny zjawiska

 

W odniesieniu do dziecka:

 • wpływ grupy rówieśniczej,
 • nuda,
 • brak umiejętności uczenia się,
 • lenistwo, brak systematyczności,
 • trudności w nauce,
 • poczucie bezkarności,
 • odreagowanie stresu,
 • wandalizm,

W odniesieniu do rodziny:

 • brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców,
 • negatywne wzory zachowań dorosłych,
 • brak kontroli opiekunów,
 • bezrobocie,
 • patologia rodzin,
 • wpływ środków masowego przekazu.

W odniesieniu do szkoły:

 • wpływ rówieśników  w klasie,
 • odpowiedź na agresję kolegów,
 • ograniczona możliwość  egzekwowania pozytywnych zachowań w stosunku do uczniów i rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

Zalecenia dla adresatów szkolnych programów:

 

a) uczniowie

 • poznawanie moralnych i etycznych norm zachowań,
 • nauka metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów,
 • zapoznawanie się ze szkodliwością i skutkami stosowania używek,
 • utrwalanie znajomości praw i obowiązków ucznia,
 • budowanie wewnętrznej motywacji do nauki,
 • uczenie dokonywania świadomych wyborów,
 • uczenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

b) rodzice

 • zapewnienie dziecku warunków do nauki i wypoczynku
 • przekazywanie dziecku systemu wartości, uwzględniającego ogólnoludzkie dobro
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobry stan zdrowia dziecka
 • sprawowanie pełnej kontroli nad dzieckiem
 • pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu
 • przestrzeganie praw i obowiązków dziecka
 • wzbudzanie u dziecka poszanowania dla wytworów pracy ludzkiej i cudzej własności
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą i współpraca z nim przy organizacji życia klasy i szkoły

 

c) nauczyciele

 • poznawanie problemów swoich uczniów, poznawanie środowiska wychowanków
 • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna więź emocjonalna
  z rodzicami)
 • rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną)
 • stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, artystycznych itp. (przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej)
 • wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów)
 • stosowanie zasad aktywnego słuchania
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami
 • dawanie pozytywnego wzoru do naśladowania, przekazywanie ogólnego systemu wartości
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • interesowanie się stanem zdrowia swoich podopiecznych i realizowanie programów prozdrowotnych, profilaktycznych
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie zasad BHP
 • zaznajamianie, przypominanie i przestrzeganie praw i obowiązków ucznia,
 • rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych,
 • poszerzanie katalogu środków oddziaływań na uczniów w celu osiągnięcia rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa w szkole.

 

d)       pedagog szkolny

 • poradnictwo i konsultacje dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w tym informacje o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej.
 • integracja działań wychowawczych różnych środowisk.

 

Obowiązki i zadania wychowawców klas ujęte są w Statucie Szkoły.

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły:

 

a)    Wydział Edukacji ? kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego lub integracyjnego na podstawie orzeczeń wydanych przez PPP, pomoc w organizowaniu działań o charakterze profilaktycznym,

b)    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) ? prowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznej terapii uczniów i ich rodzin,

c)    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)  ? organizowanie pomocy materialno-finansowej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialno-bytowej,

d)    Punkt do spraw uzależnień ? profilaktyka uzależnień, prowadzenie pogadanek dla uczniów i rodziców (szczególnie klas VI),

e)    Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny ? wydawanie decyzji odnośnie stanowienia rodzin zastępczych, rozpatrywanie spraw i przydzielanie kuratora uczniom lub rodzinom, kierowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze (np. nagminne wagary, konflikty z prawem) do ośrodków szkolno-wychowawczych lub do ośrodków poprawczych,

f)     Zespół Interdyscyplinarny ? pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem uczniów w środowisku szkolnym i rodzinnym, pośredniczenie w kontaktach z Sądem,

g)    Świetlica Integracyjna ? opieka nad uczniami zaniedbanymi opiekuńczo i wychowawczo,

h)    Agencja Ubezpieczeniowa ? oferta ubezpieczeniowa dla uczniów, przeznaczenie puli pieniędzy na ubezpieczenie uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Zadania szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa:

-       zna założenia programu rządowego ?Bezpieczna i przyjazna szkoła?; zapoznaje z tymi założeniami Radę Pedagogiczną

-       śledzi realizację nowych zadań dla szkoły w obrębie roku szkolnego (akty prawne, priorytety ministra, kuratora, zadania do realizacji z planu nadzoru pedagogicznego,?)

-       współorganizuje realizację zadań na terenie swojej szkoły łącznie ze szkoleniami dla środowiska szkolnego

-       współpracuje z instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa

-       zna zadania dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z bhp uczniów oraz obowiązującą dokumentację z nich wynikającą ? koordynuje ich prawidłową realizację

-       sprawuje opiekę nad pracami Rady Pedagogicznej dotyczącymi zapisów statutowych związanych
z bezpieczeństwem uczniów i dyscypliną szkolną i stosowaniem ich w praktyce szkolnej

-       wpływa na działania Rady Pedagogicznej wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki zapewniające bezpieczeństwo uczniom (psychiczne, socjalne, fizyczne)

-       współpracuje z inspektorem ds. bhp ? zna jego zakres obowiązków i oddziaływań w szkole

-       współpracuje z organami szkoły w zakresie BHP uczniów (dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski)

-       zna zalecenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czuwa nad realizacją działań nauczycieli wynikających z tych zaleceń

-       sprawdza zapisy w zeszycie usterek oraz stopień ich realizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu

dla realizacji misji wychowawczej szkoły

 

 

1. Zastosowanie monitoringu i rejestracji zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy i nauki uczniów

oraz pracowników szkoły i osób pozostałych przebywających na terenie szkoły.

2. Niewłaściwe zachowania uczniów, agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, zastraszanie,

niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, wymuszania, wizyty osób postronnych, niepowołanych, itp.

są kontrolowane, dokumentowane i w razie konieczności odtwarzane.

3. Zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego zachowania się

ucznia i obniżenia oceny z zachowania.

4. Monitoring rozbudza świadomość samodyscypliny dotyczącej właściwego, kulturalnego

zachowania się w miejscu publicznym, jakim jest szkoła.

5. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

W szkole podstawowej nr 3 jest nią pedagog szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Cele szkolnego programu wychowawczego

 

 

Celem ogólnym wychowania jest "wszechstronny rozwój osobowy" uczniów. Warto zwrócić uwagę na pojęcie ucznia jako osoby oraz wszechstronność jego rozwoju. Koncepcja osoby pociąga za sobą postrzeganie ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. Wszechstronność rozwoju oznacza, że nauczyciele winni - w miarę możliwości - wspomagać w każdej działalności edukacyjnej rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, w tym zwłaszcza "intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym." Aby możliwe było osiągnięcie celu ogólnego, konieczne jest dążenie do osiągania poniższych celów szczegółowych:

a)      integracja zespołów klasowych,

b)      wdrażanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności,

c)      zapewnienie uczniom poznania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

d)       przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym,

e)       pomaganie odkrywania godności człowieka,

f)      tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

i poza nią,

g)       zapewnienie uczniom poznania dziedzictwa kultury narodowej,

h)      wzmocnienie współpracy z rodzicami,

i)        wspieranie rodziców w procesie wychowania,

j)      zwiększanie działań wychowawczych, które powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami,

k)      współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w życie szkoły w procesie wychowawczym,

l)      stała analiza działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę, zmierzających do poprawy wzajemnych relacji nauczyciel-uczeń.

Zadania szkolnego programu wychowawczego

a)      działalność edukacyjna: szkolenia Rady Pedagogicznej, pedagogizacja rodziców (wywiadówki, pogadanki, referaty, spotkania ze specjalistami),

b)      działania wychowawcze:

 • skierowane na ucznia: zajęcia pozalekcyjne ? działalność kół zainteresowań, praca świetlicy, biblioteki, udział
  w konkursach i zawodach, praca Samorządu Uczniowskiego,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • korelacja z treściami programowymi realizowanymi w szkole podstawowej

c)      działania opiekuńcze - współpraca z instytucjami organizującymi pomoc materialną, dożywianie dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia na lata 2008-2011

klasa

termin

Treści

1

cały rok

Poznajemy siebie i swoich kolegów

Znamy i stosujemy ?czarodziejskie słowa?.

Dbamy o porządek w klasie i w szkole.

Zajęcia z pedagogiem lub wychowawcą klasy:

I semestr: nt: ?Czy warto być grzecznym??

II semestr: ?Jestem starszy i dużo wiem?.

 

klasa

termin

Treści

2

cały rok

Znamy i stosujemy zasady dobrego zachowania w klasie i w szkole.

Dbamy o porządek.

Uczymy się samorządności w klasie

Zajęcia z pedagogiem lub wychowawcą:

I semestr: ?Uczę się dbać o innych?.

II semestr: ?Dbam o to, co dostałem i co pożyczyłem?.

 

klasa

termin

Treści

3

cały rok

Zapoznajemy się z Konwencją Praw Dziecka.

Znamy prawa i obowiązki ucznia, przestrzegamy je.

Uczymy się samorządności w szkole.

Zajęcia z pedagogiem lub wychowawcą klasy:

I semestr: ?Konwencja Praw Dziecka?.

II semestr: ?Znalazłem ? oddaję?.

 

klasa

termin

Treści

4

I półrocze

Integracja zespołu klasowego.

Dbanie o kulturę słowa.

Zajęcia z pedagogiem: ?Jak Kuba Bogu, tak .....?.

II półrocze

Mój region.

Mamy różne pasje.

Zajęcia z pedagogiem: Czy warto się truć??

 

klasa

termin

Treści

5

I półrocze

Świat rodziców - Świat dzieci ? Eurosieroty.

?Uczymy się? znów mówić po polsku.

My też mamy się czym pochwalić.

Zajęcia z pedagogiem: ?Krzyk, czy rozmowa??

II półrocze

Stosunki koleżeńskie.

Kultura ubioru.

Dojrzewanie.

Zajęcia z pedagogiem: ?Na czym mi teraz zależy ? wpływ grupy rówieśniczej?.

 

klasa

termin

Treści

6

I półrocze

Współżycie w grupie

Szanujemy starszych

Zajęcia z pedagogiem: ?Celebritis ? nowa fala?.

II półrocze

Kultura spędzania czasu wolnego.

Preorientacja zawodowa

Zajęcia z pedagogiem: ?Mam naście lat i nie jestem bezkarny - wagary?.

 

Świetlica szkolna

klasa

termin

Treści

1,2,3

cały rok

Integracja zespołu świetlicowego.

Dbanie o kulturę słowa.

Kultura spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

Oczekiwane efekty wychowawcze:

 • podniesienie kultury osobistej uczniów,
 • dbanie o kulturę języka ojczystego,
 • przestrzeganie zasad współżycia w grupie,
 • poprawa bezpieczeństwa w szkole,
 • wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.

 

 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

 

Cele programu profilaktyki

 

 

Głównym celem szkolnej profilaktyki jest przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikacja osób będących w grupie podwyższonego ryzyka (osoby, które mają za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych) oraz zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności warunkujących zachowania akceptowane społecznie przez ograniczenie zachowań negatywnych.

 

Cele:

 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
 • stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń
 • zapobieganie przez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania
 • profilaktyka zachowań agresywnych
 • promocja zdrowego stylu życia
 • utrwalenie postaw i zachowań uczniów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie

 

 

Zadania szkolnego programu profilaktyki

 • poradnictwo i konsultacje dla dzieci, rodziców i nauczycieli, w tym informacje o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,
 • poszerzanie wiedzy rodziców poprzez zajęcia pedagogizujące,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • realizacja wybranych elementów z zakresu profilaktyki na lekcjach przedmiotowych, ścieżkach, zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych,
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień oraz podnoszenia umiejętności wychowawczych,
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole:

-       kierowanie uczniów z problemami na zajęcia kółka profilaktyczno-sportowego,

-       realizowanie wybranych programów profilaktycznych,

-       udział uczniów w spektaklach teatrów profilaktycznych, w miarę potrzeb i możliwości finansowych,

-       zajęcia wyrównawcze ? realizowane na poziomach klas wg potrzeb

 • działalność świetlicy/ zadania z zakresu profilaktyki/

-       propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia

-       systematyczne rozwiązywanie bieżących problemów szkolnych

-       pomoc w przezwyciężaniu trudności wynikających z charakteru ucznia (zahamowania, nadpobudliwość, lęki szkolne)

-       współpraca z rodzicami, wychowawcami klas

-       zagospodarowanie czasu wolnego, rozbudzanie zainteresowań uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia na lata 2008-2011

 

klasa

termin

treści

1

I półrocze

Zapobiegamy wypadkom w drodze do i ze szkoły.

Dbamy o higienę.

Szanujemy mienie własne i cudze.

II półrocze

Zdrowo się odżywiamy.

Przeciwdziałamy nieszczęśliwym zdarzeniom w szkole.

Likwidujemy zjawisko bicia, kopania

 

klasa

termin

treści

2

I półrocze

Zapobiegamy wypadkom w drodze do i ze szkoły.

Dbamy o higienę.

Szanujemy mienie własne i cudze.

II półrocze

Zdrowo się odżywiamy.

Przeciwdziałamy nieszczęśliwym zdarzeniom w szkole.

Likwidujemy zjawisko bicia, kopania

 

klasa

termin

treści

3

I półrocze

Dbamy o zdrowie i higienę.

Przestrzegamy szkolnych regulaminów dotyczących bezpieczeństwa.

II półrocze

Uczymy się rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji

Przeciwdziałamy zjawiskom przywłaszczania sobie cudzych rzeczy.

 

klasa

termin

treści

4

I półrocze

Higiena osobista

Bezpieczeństwo na turystycznym szlaku

II półrocze

Higiena odżywiania się ? STOP meningokokom!

STOP! Używkom ? Moda na niepalenie!

 

klasa

termin

treści

5

I półrocze

Higiena ważna rzecz dla nastolatka

Uzależnienie od Internetu

STOP! Używkom ? Domowi detektywi

II półrocze

Subkultury

Racjonalne odżywianie czy farmakologiczne odchudzanie.

 

klasa

termin

treści

6

I półrocze

Odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży

STOP! Używkom ? Fantastyczne możliwości (dopalacze)

II półrocze

Sekty

STOP! Używkom ? Nie daj się wciągnąć w narkotyki

 

Świetlica szkolna

klasa

termin

Treści

1,2,3

cały rok

Higiena osobista.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

Przeciwdziałanie agresji.

Szacunek dla mienia i pracy innych.

 

Oczekiwane efekty profilaktyczne:

 • zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów
 • poprawa bezpieczeństwa w szkole
 • wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń i ich zapobieganiu nauczycieli, rodziców i uczniów

Uwaga:

Plany wychowawcze dla poszczególnych klas są tworzone indywidualnie przez wychowawców z uwzględnieniem treści zawartych w programach wychowania i profilaktyki, potrzeb danego zespołu klasowego. Do realizacji treści zawartych w programach klas włączają się również pedagog szkolny i biblioteka.

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY:

 

 

Imię i nazwisko

 

 1. IZABELA GOLISZ/MAŁGORZATA JANUS ? PEDAGOG SZKOLNY
 2. ANNA HUZAREWICZ ? NAUCZYCIEL MATEMATYKI
 3. RENATA MARTIS ? NAUCZYCIEL KSZT. ZINTEGROWANEGO
 4. BOŻENA BIŁKA ? NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI
 5. URSZULA SIWEK ? NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
 6. WYCHOWAWCY KLAS IV - VI

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, echo. Valid XHTML and CSS.